Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym https://prepperis.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest Operator Serwisu.
 3. Pojęcia pisane wielką literą w Polityce mają znaczenie nadane i określone w Regulaminie.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są przez ADO.
 2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz rozporządzeniem z dnia 29 kwiecień 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Powierzone dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
 1. założenia i prowadzenia Konta, o ile Operator przewiduje możliwość zakładania Kont w Serwisie,
 2. rozsyłania newslettera, o ile Operator przewiduje usługę newslettera.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, edycji lub usunięcia w dowolnym czasie, w tym do kontroli przetwarzania danych osobowych jak i cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

§ 3. INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 3. ADO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Polityce, zaś odmowa akceptacji nowej Polityki skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.