Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z serwisu internetowego http:// www.prepperis.pl możliwe jest jedynie na podstawie zasad i warunków określonych w regulaminie.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 3. Użyte w regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem http:// www.prepperis.pl;
 3. Forum – witryna internetowa, wchodząca w skład Serwisu, umożliwiająca Użytkownikom zamieszczanie postów, zorganizowana w formie forum internetowego;
 4. Operator – operator i administrator Serwisu;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Wypowiedź – każda wprowadzona przez Użytkownika treść w Serwisie w postaci: komentarz, wypowiedź, dyskusja, temat, opracowanie, ogłoszenie, grafika, animacja, zdjęcie, nagranie audio lub video, multimedia, plik elektroniczny, załącznik, link (odnośnik), i inne materiały;
 7. Konto – część Serwisu dostępna tylko dla Użytkownika, z której może korzystać po podaniu adresu e-mail i hasła dostępu.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pośrednictwem zarejestrowanego Konta bądź bez takiej rejestracji. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie jest możliwe tylko po założeniu Konta.
 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej.
 3. Operator przy pomocy Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie publikowania tematycznych artykułów, przeglądania oraz dodawania Wypowiedzi, zapisania się na newsletter.
 4. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług Serwisu.
 5. Operator uprawniony jest  do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Operator nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń co do prawdziwości, użyteczności, jakości, przydatności produktów lub usług oferowanych przez reklamodawców za pośrednictwem Serwisu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek próby Użytkownika do naśladowania oraz potencjalne skutki wykonania zamieszczonych w Serwisie pomysłów, koncepcji, opisów, schematów działań itp. Każdorazowo Użytkownik działa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.
 7. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą adresu e-mail: info [@] prepperis.pl

§ 3. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA

 1. Przepisy niniejszego paragrafu obowiązują w przypadku gdy Operator przewiduje techniczną możliwość rejestracji Kont w Serwisie.
 2. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Użytkownik może posiadać jedynie jedno Konto w Serwisie.
 4. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi wynikających z posiadania Konta na inne podmioty, bez uprzedniej zgody Operatora.
 5. Użytkownik zakładając Konto musi skorzystać z formularza rejestracyjnego, w którym zamieszcza wymagane dane.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po jego uruchomieniu następuje potwierdzenie rejestracji Konta.
 7. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do logowania do Konta.
 8. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 9. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji.
 10. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta.
 11. W razie naruszenia postanowień Regulaminu lub prawa polskiego, Operator uprawniony jest do usunięcia Konta.

§ 4. ZASADY DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI

 1. Wszyscy Użytkownicy mogą zamieszczać Wypowiedzi.
 2. Użytkownik jako autor Wypowiedzi, ponosi odpowiedzialność za zamieszczoną w Serwisie Wypowiedź.
 3. Operator nie składa żadnych gwarancji, ani nie bierze odpowiedzialność za użyteczność, dokładność i kompletność zamieszczonych przez Użytkowników Wypowiedzi.
 4. W sytuacji, gdy Wypowiedź stanowi naruszenie prawa lub Regulaminu, Użytkownik może ten fakt zgłosić u Operatora w każdej chwili na adres e-mail, który po dokonaniu czynności sprawdzających może Wypowiedź usunąć.
 5. Użytkownik zobowiązuje się w Wypowiedzi nie zamieszczać materiałów, które naruszają dobre obyczaje lub stanowią naruszenie prawa, a w szczególności są: fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, wzmagają nienawiść, zastraszają, nękają, poniżają, grożą, profanują wartości, integrują w życie prawne, naruszają dobra osobiste.
 6. W Wypowiedzi Użytkownik nie może zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie będzie stanowić naruszenia prawa autorskiego.
 7. Wypowiedź nie może być reklamą w żadnej możliwej postaci, spamem (tj. nie mającego nic wspólnego z tematem dyskusji), ani zawierać odesłań do sklepów, aukcji, ofert, ogłoszeń i innych podobnych treści,
 8. Wypowiedź nie może zawierać komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają postanowienia z ust. 5, 6 i 7 powyżej, w szczególności stanowiącą treść: nieznanego pochodzenia, reklamową, łamiącą przepisy prawa, w tym prawa autorskiego
 9. Użytkownik nie może stosować w Wypowiedzi odnośników kontekstowych tzw. „anchortekstów”. Wszelkie odnośniki do stron lub adresów zewnętrznych muszą być jawne, tj. zawierać pełny link lub zawierać się w linku tekstowym.
 10. Użytkownik nie może posługiwać się Wypowiedzią w celu naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu.
 11. Wypowiedzi stanowiące naruszenie prawa lub Regulaminu podlegają usunięciu przez Operatora.

§ 5. FORUM

 1. Przepisy niniejszego paragrafu obowiązują w przypadku gdy w serwisie funkcjonuje Forum.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby dbać o porządek, ład i układ Forum.
 3. Operator pełni na Forum rolę moderatora.
 4. Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą w sposób czynny brać udział na Forum poprzez zamieszczenie Wypowiedzi, założenie nowego wątku.
 5. Nowy wątek należy założyć w odpowiednim dziale, w przeciwnym razie zostanie on przeniesiony do właściwego.
 6. Temat wątku ma zawierać odpowiednie sformułowanie, tak aby najpełniej odzwierciedlać treść wątku.
 7. Przed założeniem nowego wątku, Użytkownik powinien zapoznać się czy na Forum nie jest lub była już prowadzona dyskusja na ten temat.
 8. Zabronione jest tworzenie kilku takich samych wątków w tym samym lub w różnych działach Forum.
 9. Użytkownik nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub pod Operatora działając na Forum.

§ 6. NEWSLETTER

 1. Przepisy niniejszego paragrafu obowiązują w przypadku gdy Operator przewiduje istnienie usługi Newslettera.
 2. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.
 3.  Zapisanie się na otrzymywanie newslettera jest możliwe poprzez dodanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w dostępnym w Serwisie formularzu zapisu.
 4. Korzystając z usługi newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany przez siebie adres e-mail.
 5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletter.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu wymaga zgody Operatora.
 3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.